Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên- Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600323001

Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: Trung Tam Pu Tiu, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ THIẾU THÔNG TIN - CCT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600322978

Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: Trung Tam Pu Tiu, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600322992

Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: Trung Tam Pu Tiu, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/12/2018

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Mã số thuế:

5600322336

Địa chỉ: C1, Xã Thanh Luông , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: C1, Thanh Luong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Hoàng Uyên Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600318989

Địa chỉ: Đội 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Address: Hamlet 1, Pom Lot Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 26-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp