Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thuận Hạnh- Huyện Dăk Song- Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG TRIỆU
Mã số thuế:

6400392962

Địa chỉ: Thôn Thuận Nam, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Nam Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Hường
Mã số thuế:

6400388388

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-05-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Xăng Dầu Khánh Kiên
Mã số thuế:

6400384739

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-02-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Trúc Vinh
Mã số thuế:

6400365302

Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-02-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Mỹ Duyên
Mã số thuế:

6400352504

Địa chỉ: Thôn Thuận Thành - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Thanh Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-05-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phượng Hương
Mã số thuế:

6400322475

 Điện thoại:

0935.802.787

Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 16-03-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Quang Anh
Mã số thuế:

6400310261

 Điện thoại:

0964.487.747

Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-11-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Thọ Đắk Song
Mã số thuế:

6400300834

 Điện thoại:

0972.000.668

Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Loi Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-03-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yên Đắk Nông
Mã số thuế:

6400292125

 Điện thoại:

0979.931.923

Địa chỉ: Thôn Thuận Nam - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nam Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Nga 79
Mã số thuế:

6400292005

 Điện thoại:

0947.226.226

Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Bình Gửi
Mã số thuế:

6400291530

 Điện thoại:

0987.245.767

Địa chỉ: Thôn Thuận Thành - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Thanh Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 18-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Khánh Đăk Nông
Mã số thuế:

6400291322

 Điện thoại:

0914.090.145

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Dìn Đăk Nông
Mã số thuế:

6400291354

 Điện thoại:

0914.248.807

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Phát Đắk Nông
Mã số thuế:

6400282906

 Điện thoại:

0935.744.757

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-03-2013