Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ea Siên- Thị xã Buôn Hồ- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Văn Xuân
Mã số thuế:

6001613698

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 5, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Thắng Lai
Mã số thuế:

6001420960

 Điện thoại:

0906.537.877

Địa chỉ: Thôn 1A, xã Ea Siên - Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc
Address: 1a Hamlet, Ea Sien Commune, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-01-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Tơ Hoài
Mã số thuế:

6001417414

 Điện thoại:

0914.377.914

Địa chỉ: Thôn 2B, xã Ea Siên - Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc
Address: 2b Hamlet, Ea Sien Commune, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-01-2014

Công Ty TNHH Mạnh Oanh
Mã số thuế:

6001415343

 Điện thoại:

0989.432.872

Địa chỉ: Thôn 2B - Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc
Address: 2b Hamlet, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10-01-2014

Công Ty TNHH Chương Tám
Mã số thuế:

6001405930

 Điện thoại:

(0261) 0357852

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc
Address: Hamlet 1, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tiến Đại
Mã số thuế:

6000771483

 Điện thoại:

(0238) 9934679

Địa chỉ: Thôn 1B, xã Ea Siên - Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc
Address: 1b Hamlet, Ea Sien Commune, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 31-12-2008

DNTN Hoàng Mạnh
Mã số thuế:

6000468342

 Điện thoại:

0913.479.459

Địa chỉ: thôn 1A, xã Easiên - Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc
Address: 1a Hamlet, Easien Commune, Ea Sien Commune, Buon Ho Town, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-04-2005