Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thân Giáp- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã THâN GIáP
Mã số thuế:

4800886810

 Điện thoại:

(0206) 3826128

Địa chỉ: Xã THâN GIáP - Xã Thân Giáp - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Than Giap Commune, Than Giap Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thân Giáp, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015