Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Khê- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã NGọC KHê
Mã số thuế:

4800886786

Địa chỉ: Xã NGọC KHê - Xã Ngọc Khê - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Ngoc Khe Commune, Ngoc Khe Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015

HợP TáC Xã PHAN THứC
Mã số thuế:

4800837891

Địa chỉ: Nhà riêng ông Phan Văn Thức - Xóm Ta Nay - Xã Ngọc Khê - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Nha Rieng Ong Phan Van Thuc, Ta Nay Hamlet, Ngoc Khe Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-06-2012

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quyết Thắng
Mã số thuế:

0101296681-001

 Điện thoại:

(0206) 8841577

Địa chỉ: Thôn Nà Loỏng - Xã Ngọc Khê - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Na Loong Hamlet, Ngoc Khe Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-09-2008