Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cao Thăng- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã CAO THăNG
Mã số thuế:

4800886779

 Điện thoại:

(0206) 3826128

Địa chỉ: Xã CAO THăNG - Xã Cao Thăng - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Cao Thang Commune, Cao Thang Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015