Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cảnh Tiên- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã CảNH TIêN
Mã số thuế:

4800886793

 Điện thoại:

(0206) 3826128

Địa chỉ: Xã CảNH TIêN - Xã Cảnh Tiên - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Canh Tien Commune, Canh Tien Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015

HợP TáC Xã ĐứC PHươNG
Mã số thuế:

4800751203

 Điện thoại:

(028) 36993777

Địa chỉ: Nhà Riêng ông Vũ Xuân Trường-Pác đông - Xã Cảnh Tiên - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Nha Rieng Ong Vu Xuan Truong, Pac Dong, Canh Tien Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (Sale, repair of automobiles, motors, motorbikes and other motor vehicles )

Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 15-08-2011