Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quyết Thắng
Mã số thuế:

0101296681-001

 Điện thoại:

(0206) 8841577

Địa chỉ: Thôn Nà Loỏng - Xã Ngọc Khê - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Na Loong Hamlet, Ngoc Khe Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-09-2008

Hà Thị Hoa
Mã số thuế:

4800171763

Địa chỉ: Tổ 2- Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 2, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other commodities)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-07-2008

Lê Thị Nữ
Mã số thuế:

4800171731

Địa chỉ: Tổ 2- Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 2, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other commodities)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-07-2008

Xuyền
Mã số thuế:

4800171604

Địa chỉ: Keo tác - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Keo Tac, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-07-2008

Nông Thị ý
Mã số thuế:

4800171594

Địa chỉ: Keo tác - Thị Trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Keo Tac, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-07-2008