Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trang Cao Bằng
Mã số thuế:

4800864503

 Điện thoại:

0972.532.369

Địa chỉ: Số nhà 257, khu 1, tổ 2 - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: No 257, Khu 1, Civil Group 2, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 31-07-2013

Công Ty CP Thương Mại Duy Tiến Cao Bằng Chi Nhánh Trùng Khánh
Mã số thuế:

4800418072-002

 Điện thoại:

(0206) 3854108

Địa chỉ: Xóm Phia Gà - Xã Khâm Thành - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Phia Ga Hamlet, Kham Thanh Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (Wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) )

Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 17-05-2013

HTX THươNG MạI & DịCH Vụ PHáT AN
Mã số thuế:

4800862376

 Điện thoại:

(0206) 2218456

Địa chỉ: Nhà bà Triệu Thị Ngoan, số nhà 1107, tổ 7 - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Nha Ba Trieu Thi Ngoan, No 1107, Civil Group 7, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải (Supporting services for transport)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-12-2012

HợP TáC Xã PHAN THứC
Mã số thuế:

4800837891

Địa chỉ: Nhà riêng ông Phan Văn Thức - Xóm Ta Nay - Xã Ngọc Khê - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Nha Rieng Ong Phan Van Thuc, Ta Nay Hamlet, Ngoc Khe Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-06-2012

Trung Tâm Máy Vi Tính Thuỷ Hoan
Mã số thuế:

4800806156

 Điện thoại:

(0206) 3826194

Địa chỉ: Số nhà 129 tổ 1, thị trấn Trùng Khánh - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: No 129 Civil Group 1, Trung Khanh Town, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 14-03-2012

HợP TáC Xã ĐứC PHươNG
Mã số thuế:

4800751203

 Điện thoại:

(028) 36993777

Địa chỉ: Nhà Riêng ông Vũ Xuân Trường-Pác đông - Xã Cảnh Tiên - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Nha Rieng Ong Vu Xuan Truong, Pac Dong, Canh Tien Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (Sale, repair of automobiles, motors, motorbikes and other motor vehicles )

Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 15-08-2011

Hợp tác xã ánh Dương
Mã số thuế:

4800749081

 Điện thoại:

0915.349.705

Địa chỉ: Đỉnh Giốc Bản Chu, xóm khưa nâu - Xã Đình Minh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Dinh Gioc Ban Chu, Khua Nau Hamlet, Dinh Minh Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-08-2011

HợP TáC Xã TUấN ANH
Mã số thuế:

4800747711

 Điện thoại:

0972.257.164

Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Trùng Khánh - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 12, Trung Khanh Town, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-07-2011

Hợp Tác Xã AN HUY
Mã số thuế:

4800728317

 Điện thoại:

0985.521.758

Địa chỉ: Bó Thua Ma- Phong Châu - Xã Phong Châu - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Bo Thua Ma, Phong Chau, Phong Chau Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19-04-2011

HTX Hoài Trang
Mã số thuế:

4800686177

 Điện thoại:

0972.560.514

Địa chỉ: Bản Chang- Đình Phong-Trùng Khánh -Cao Bằng - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Chang Hamlet, Dinh Phong, Trung Khanh, Cao Bang, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 22-12-2010