Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Giả- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MINH BẢO BN
Mã số thuế:

2301059628

Địa chỉ: Thôn La Miệt, Xã Yên Giả , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: La Miet Hamlet, Yen Gia Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH QUÂN
Mã số thuế:

2301019632

 Điện thoại:

0986.900.536

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Hữu Đông) Thôn La Miệt, Xã Yên Giả , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Huu Dong, La Miet Hamlet, Yen Gia Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/02/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ĐOÀN CHI NHÁNH BẮC NINH
Mã số thuế:

2400816445-001

Địa chỉ: Thôn Yên Giả, Xã Yên Giả , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Yen Gia Hamlet, Yen Gia Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17/01/2018

Công Ty TNHH Đại Thắng Bắc Ninh
Mã số thuế:

2300752702

 Điện thoại:

0977.085.013

Địa chỉ: Thôn Nga Hoàng - Xã Yên Giả - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Nga Hoang Hamlet, Yen Gia Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-09-2012