Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xương Giang- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công ty TNHH thực nghiệp Vũ Hoa Bắc Giang
Mã số thuế:

2400290508

 Điện thoại:

0912.138.370

Địa chỉ: Quán Thành - Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Quan Thanh, Xuong Giang, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 22-01-2003

UBND Xã Xương Giang
Mã số thuế:

2400244251

 Điện thoại:

(0214) 4852181

Địa chỉ: đường Giáp Hải, xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Giap Hai Street, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-07-1999

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Và Xây Dựng Đường Bộ Bắc Giang
Mã số thuế:

2400213366

 Điện thoại:

(0204) 3854601

Địa chỉ: Km 5+10, ĐT 295B - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: KM 5+10, DT 295B, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải (Supporting services for transport)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 26-12-1998