Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Suối Giàng- Huyện Văn Chấn- Yên Bái

Chi Nhánh Nhà Máy Chè Bio-Tea Suối Giàng Thuộc Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vân Ti
Địa chỉ: Thôn Pang Cáng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Pang Cang Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 14-05-2012

Hợp tác xã Suối Giàng
Địa chỉ: Thôn Giàng B - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Giang B Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 02-07-2007

UBND xã Suối giàng
Địa chỉ: xã Suối giàng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Suoi Giang Commune, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000