Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phượng- Huyện Lục Yên- Yên Bái

UBND xã Tân phương
Địa chỉ: xã Tân phương - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000