Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến- Huyện Yên Sơn- Tuyên Quang

UBND xã Tân tiến
Địa chỉ: Tân tiến - Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-02-2000