Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Sơn- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

UBND xã Kim Sơn
Địa chỉ: ấp Bảy Sào Giữa, xã Kim Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 30-07-2004