Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Quảng Hữu- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

DNTN Dũng Phượng
Địa chỉ: số 4, ấp Chợ, xã An Quảng Hữu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-09-2006