Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vinh Kim- Huyện Cầu Ngang- Trà Vinh

Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: xã Vinh KIm - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15-07-2013