Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ðại Phước- Huyện Càng Long- Trà Vinh

Võ Văn Nam
Địa chỉ: ấp Thượng, xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 20-11-2008