Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Trung- Huyện Yên Định- Thanh Hóa

UBND xã Yên Trung
Địa chỉ: xã Yên Trung - Huyện Yên Định - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Yên Trung, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-12-2008