Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hải- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

UBND Xã Ninh Hải
Địa chỉ: Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2009