Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hùng Sơn- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

UBND Xã Hùng Sơn
Địa chỉ: Hùng Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2009