Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Lĩnh- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨ HÙNG
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/08/2018

Công ty TNHH Vĩnh Phát
Địa chỉ: Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-02-2004

Nhà máy sản xuất cửa nhựa - Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và thương mại Phong Cách Mới
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Minh, thôn 11 - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tran Van Minh, Hamlet 11, Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-04-2010

Công ty TNHH Hoa Vĩ
Địa chỉ: Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-09-2006

Trường THCS Hải Lĩnh
Địa chỉ: Hải lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Hai Linh, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-09-2003