Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Trường- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Trọng Linh
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Mậu Trọng, thôn 4 - Xã Thọ Trường - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Trinh Mau Trong, Hamlet 4, Tho Truong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại

Xã Thọ Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-05-2005