Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Viên- Huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Toản
Địa chỉ: Tại nhà ông Vũ Đình Toản, thôn 5 - Xã Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Tai Nha Ong Vu Dinh Toan, Hamlet 5, Thieu Vien Commune, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-09-2010

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thiệu Viên
Địa chỉ: Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Thieu Vien, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-02-2009

Công Ty TNHH Tâm Nam
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Thieu Vien Commune, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-01-2008

Trường THCS Thiệu Viên
Địa chỉ: Xã Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Thieu Vien Commune, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-07-2007