Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN
Địa chỉ: Làng Mống, Xã Mỹ Tân , Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/08/2018