Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Sơn- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

UBNN Xã Hoằng Sơn
Địa chỉ: Xã Hoằng Sơn - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-12-2008