Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Hà- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

UBND Xã Hoằng Hà
Địa chỉ: Xã Hoằng Hà - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-12-2008