Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Bút Sơn- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSUN
Địa chỉ: Lô 46 đường số 8 phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Lo 46 Duong So 8 Pho Dao Son, Thi Tran But Son, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29/03/2018

CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI 8
Địa chỉ: Số 131 phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: No 131 Dao Son Street, Thi Tran But Son, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/03/2018

Kho Bạc Nhà Nước Hoằng Hoá
Địa chỉ: Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Thi Tran But Son, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-07-2009