Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Lai- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Trường tiểu học Hà Lai
Địa chỉ: Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008