Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Giang- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Tống Văn Hiệp
Địa chỉ: Hà Giang - Xã Hà Giang - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Hà Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-12-2010