Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MINH THỤC
Địa chỉ: SN 61, Tô 14, Phường Tân Thành , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Sn 61, To 14, Tan Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21/08/2018