Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phượng Tiến- Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, xâ Phượng Tiến - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Hop Thanh Hamlet, Xa Phuong Tien, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 29-09-2009