Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Phượng- Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

ủy ban nhân dân xã Kim Phượng
Địa chỉ: Kim Phượng - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Kim Phuong, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Kim Phượng, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-08-2009