Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Điềm Mặc- Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

Hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp Đồng Vinh 1
Địa chỉ: Đồng Vinh 1 - Xã Điềm Mặc - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Dong Vinh 1, Diem Mac Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Điềm Mặc, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-07-2015