Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tây Phong- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Tây Phong
Địa chỉ: Xã Tây Phong - Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Phong Commune, Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Hải
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Dung, Thôn Quân Trạch - Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Van Dung, Quan Trach Hamlet, Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-08-2012

Uỷ ban Nhân dân xã Tây Phong
Địa chỉ: xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-12-1998