Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Mỹ- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

Uỷ Ban Nhân Dân Xã An Mỹ
Địa chỉ: ấp Phú Tây - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Phu Tay Hamlet, An My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Trường Trung Học Cơ Sơ An Mỹ 2
Địa chỉ: ấp Phụng An - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Phung An Hamlet, An My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-07-2009

Trường Trung Học Cơ Sở An Mỹ I
Địa chỉ: ấp Phú Tây - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Phu Tay Hamlet, An My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-07-2009