Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Mỹ- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

Uỷ Ban Nhân Dân Xã An Mỹ
Địa chỉ: ấp Phú Tây - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009