Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kinh Kệ- Huyện Lâm Thao- Phú Thọ

UBND Xã Kinh Kệ
Địa chỉ: Xã Kinh Kệ - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-05-1999