Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành- Huyện Kim Sơn- Ninh Bình

UBND xã Tân thành
Địa chỉ: xã Tân thành - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 03-12-1998