Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

Hợp Tác Xã Sơn Nga
Địa chỉ: Xóm Nà Sang - Xã Ngọc Xuân - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng
Mã số thuế:

4800162381

Cao Bằng

Ngày thành lập: 21-11-2006