Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hưng Điền A- Huyện Vĩnh Hưng- Long An

Lê Trường Hải
Địa chỉ: ấp Tà Nu - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ta Nu Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị liên lạc (Repair of communications devices)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 09-08-2013

DNTN Trường An Khang
Địa chỉ: ấp 1 xã Hưng Điền A - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: 1 Xa Hung Dien A Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 18-08-2005

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Danh
Địa chỉ: ấp 1 - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Hamlet 1, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 29-12-2004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thuỷ
Địa chỉ: ấp Tà Nu - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ta Nu Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 06-12-2004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Khánh
Địa chỉ: ấp I - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: I Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 14-01-2004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Khanh
Địa chỉ: ấp 1 - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Hamlet 1, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 10-07-1999