Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bắc Lệnh- Thành phố Lào Cai- Lào Cai

Trường mầm non Bắc Lệnh
Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Bắc Lệnh - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 10-04-2012