Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Châu- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ZENCA
Địa chỉ: Số 12/1 thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng
Address: No 12/1 Hamlet 9, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/10/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Nhì
Địa chỉ: Số 97, Thôn 5 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 97, Hamlet 5, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-08-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Bảo Phát Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 72 Thôn 8, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 72 Hamlet 8, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-01-2014

Công Ty TNHH Hải Hằng Tân Châu
Địa chỉ: Số 45/2 Xóm 2, Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 45/2 Hamlet 2, Hamlet 5, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Quốc Bình
Địa chỉ: Số 02 xóm 6 Thôn 7, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 02 6 Thon 7 Hamlet, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tẩy Văn Tư
Địa chỉ: Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thành Tân Châu
Địa chỉ: Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Dung Tân Châu
Địa chỉ: Số 39, Thôn 9, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 39, Hamlet 9, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2013

Công Ty TNHH Hùng Phát Tân Châu
Địa chỉ: 103 Thôn 5 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 103 5 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thông Chi Tân Châu
Địa chỉ: Số 398, thôn 6 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 398, 6 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Thị Châu
Địa chỉ: Số 7/2, thôn 4 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 7/2, 4 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2013

Công Ty TNHH Khánh Trinh
Địa chỉ: Thôn 6 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 6 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Thị Độ
Địa chỉ: Số 34/2, Thôn 8 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 34/2, 8 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Can Tân Châu
Địa chỉ: Thôn 9 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 9 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Tâm Di Linh
Địa chỉ: Thôn 8 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 8 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Toàn Thu Di Linh
Địa chỉ: Thôn 8 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 8 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013