Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Trung- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Dầu Nhớt Minh Nhi
Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 8, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-11-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Sỹ
Địa chỉ: Số 79 Thôn 5, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 79 Hamlet 5, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-03-2014

Công Ty TNHH Mắc Ca Việt
Địa chỉ: 50 Thôn 3, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 50 Hamlet 3, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-03-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Tứ
Địa chỉ: Số 45, thôn 4, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 45, Hamlet 4, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hạnh Mã Thành
Địa chỉ: Thôn 5, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-12-2013

Công Ty TNHH Thiềm Quyên
Địa chỉ: Số 22, Thôn 1, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 22, Hamlet 1, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-10-2013

Công Ty TNHH Chí Minh
Địa chỉ: Số 23, thôn 2 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 23, Hamlet 2, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01-07-2011

Doanh Nghiệp TN Bảo Trung
Địa chỉ: Số 60 đường Liên Xã, thôn 5 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 60 Lien Xa Street, Hamlet 5, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-11-2010

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Văn Nam
Địa chỉ: Thôn 1, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 1, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-05-2010