Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gung Ré- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đà Lạt Pearl
Địa chỉ: Số 76 thôn Hàng Hải, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 76 Hang Hai Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Đức Trung Lâm Đồng
Địa chỉ: Thôn Hàng Làng, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hang Lang Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-05-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Phương Di Linh
Địa chỉ: Đăng Rách - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Dang Rach, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Lúc
Địa chỉ: Số 167, Mọ Kọ, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 167, Mo Ko, Gung Re, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-12-2013

Công Ty TNHH Thành Mai Di Linh
Địa chỉ: Số 107 thôn Đăng Rách Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 107 Dang Rach Gung Re Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-12-2013

Công Ty TNHH Hoàng Ngân Di Linh
Địa chỉ: Số 3 thôn Đăng Rách - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 3 Dang Rach Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-11-2013

Công Ty TNHH Bình Lan Di Linh
Địa chỉ: Số 04 Lăng Kú - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 04 Lang Ku, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2013

Công Ty TNHH Mỹ Đông Di Linh
Địa chỉ: Số 14 Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 14 Hang Hai, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2013

Công Ty TNHH Thiện Hoa Di Linh
Địa chỉ: Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hang Hai, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2013

Công Ty TNHH Hà Đỗ
Địa chỉ: Hàng Hải, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hang Hai, Gung Re, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Quân Phương
Địa chỉ: Số 189 Di Linh Thượng II - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 189 Di Linh Thuong Ii, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-11-2013

Công Ty TNHH Uy Hương
Địa chỉ: 146 Thôn Hàng Hải, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 146 Hang Hai Hamlet, Gung Re, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25-10-2013

Doanh Nghiệp TN Quốc Hưng Di Linh
Địa chỉ: Số 251 Thôn Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 251 Hang Hai Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-03-2013