Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Phòng Dân Tộc Huyện Đạ Tẻh
Địa chỉ: TDP 1 - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-04-2013