Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lộc Đức- Huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Ngô Ngọc Minh Đức
Địa chỉ: Đức Giang 1, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Duc Giang 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16-12-2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng Dầu Liên Nghĩa - Chi Nhánh Liên Nghĩa 1
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Thanh Binh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2015

Công Ty TNHH Đường Len
Địa chỉ: Đức Giang 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Giang 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-04-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hoài Lộc Đức
Địa chỉ: Đồng La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-03-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Đức Thanh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Thanh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-03-2014

Công Ty TNHH Lâm Anh Vũ
Địa chỉ: Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-12-2013

Công Ty TNHH Hồng Lan Lộc Đức
Địa chỉ: Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-12-2013

Công Ty TNHH Cà Phê Tuyết San
Địa chỉ: Thôn Khánh Thượng - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Khanh Thuong Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-12-2013

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lan Lưu
Địa chỉ: Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-12-2013

Công Ty TNHH Kim Hồng Nguyên Thịnh
Địa chỉ: Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-12-2013

Công Ty TNHH Hồng Bảo Khang
Địa chỉ: Thôn Đức Giang - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Giang Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-11-2013

Công Ty TNHH Cần Loan
Địa chỉ: Thôn Đức Giang 2 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Giang 2 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-11-2009

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Đư�c Giang 2 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Du�c Giang 2 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-07-2009

Chi Nhánh DNTN Hương Bản 5
Địa chỉ: Thôn Đức Thạnh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Thanh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01-11-2006