Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Minh- Huyện Kỳ Sơn- Hòa Bình

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phú Minh
Địa chỉ: Xóm Quốc - Xã Phú Minh - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-07-2009