Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Osyn
Địa chỉ: 64 Phong Phú, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2018