Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hải- Huyện Ninh Giang- Hải Dương

UBND Xã Ninh Hải
Địa chỉ: Xã Ninh Hải - Huyện Ninh Giang - Hải Dương
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Ngày thành lập: 20-08-2009