Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đồng Quang- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

UBND Xã Đồng Quang
Địa chỉ: Xã Đồng Quang - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 16-07-2009